Állatos képesFalap - Zsiráf

Állatos képesFalap - Zsiráf

Zsiráfos képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerősödnek. Biztosan ...

1,290 Ft.

Üdvözlőkártya Egyedi tervezéssel - álló 18 x 13 cm

Üdvözlőkártya Egyedi tervezéssel - álló 18 x 13 cm

Küldj üdvözlőkártyát, ha egyszerűen szeretnél üzenni szeretteidnek, ismerőseidne...

1,690 Ft.

Születésnapi képesFalap - Gyertyák

Születésnapi képesFalap - Gyertyák

Egyszerű de ötletes születésnapi képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalapot...

1,290 Ft.

Születésnapi képesFalap - Bohóc

Születésnapi képesFalap - Bohóc

Ötletes papír bohócos születésnapi képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalap...

1,290 Ft.

Állatos képesFalap - Lovak

Állatos képesFalap - Lovak

KépesFalap lovasoknak. :-)  Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerősödne...

1,290 Ft.

Halloween képesFalap - Szellemes

Halloween képesFalap - Szellemes

Szellemes  képesFalap Hallween-re. Küldd ezt a különleges képesFalapot isme...

1,290 Ft.

Egyedi tervezésű képesFalap - álló

Egyedi tervezésű képesFalap - álló

Tervezz egyedi képesFalapot, válogass képeink közül és lásd el egyedi üzenettel!...

1,690 Ft.

Szerelem képesFalap - Homok

Szerelem képesFalap - Homok

Kedves  képesFalap szerelmeseknek. Küldd ezt a különleges képesFalapot szer...

1,290 Ft.

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelésiszabályzat a http://kepesfalap.huweboldalon a látogatók által önkénteshozzájárulással megadott, kepesfalap.hu hírlevélkiküldéséhez, vásárláshoz, éscsomag küldéséhez kapcsolódó adatok tárolására éskezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelésétLosonci-Kovács Gábor (cím), atovábbiakban adatkezelő végzi.

Az adatokat harmadikszemélynek nem adjuk ki, kizárólaga kepesfalap.hu weboldalon történővásárlásokhoz, eseményekhez használjuk fel.Reklám céljára csak a hírlevélrefeliratkozott felhasználók adatait használjuk,és kizárólag csak akepesfalap.hu reklámkapányit továbbítjuk.

 

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelőkötelezettséget vállal arra, hogy ezirányú tevékenységét a mindenkor hatályosjogszabályok szerint végzi. Ezek ajelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

2001. évi CVIII. törvény azelektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikuskereskedelmi törvény).

2008. évi XLVIII. törvény agazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól (atovábbiakban: gazdaságireklámtörvény).

2011. évi CXII. törvény azinformációs önrendelkezésijogról és az információszabadságról. A jogszabálylegfrissebb állapotaelérhető a net.jogtar.hu oldalán, idekattintva.

 

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. §alapján

érintett: bármelymeghatározott, személyes adat alapjánazonosított vagy – közvetlenül vagyközvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: azérintettel kapcsolatba hozható adat– különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai,fiziológiai, mentális, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságárajellemző ismeret -, valamint az adatbóllevonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés;

különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiés etnikai kisebbségheztartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, avallásos vagy másvilágnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezetitagságra, a szexuáliséletre vonatkozó személyes adat,

az egészségi állapotra, akóros szenvedélyre vonatkozószemélyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: abüntetőeljárás során vagy aztmegelőzően a bűncselekménnyel vagy abüntetőeljárással összefüggésben, abüntetőeljárás lefolytatására, illetve abűncselekmények felderítésére jogosultszerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtásszervezeténél keletkezett, azérintettel kapcsolatba hozható, valamint abüntetett előéletre vonatkozószemélyes adat;

közérdekű adat: az államivagy helyi önkormányzatifeladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyébközfeladatot ellátó szervvagy személy kezelésében lévő és tevékenységérevonatkozó vagy közfeladatánakellátásával összefüggésben keletkezett, aszemélyes adat fogalma alá nem eső,bármilyen módon vagy formában rögzítettinformáció vagy ismeret, függetlenül kezelésénekmódjától, önálló vagygyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,illetékességre, szervezetifelépítésre, szakmai tevékenységre, annakeredményességére is kiterjedőértékelésére, a birtokolt adatfajtákra és aműködést szabályozó jogszabályokra,valamint a gazdálkodásra, a megkötöttszerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalmaalá nem tartozó minden olyan adat, amelyneknyilvánosságra hozatalát,megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvényközérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintettakaratának önkéntes éshatározott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyelfélreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;

tiltakozás: az érintettnyilatkozata, amellyelszemélyes adatainak kezelését kifogásolja, és azadatkezelés megszüntetését,illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetesvagy jogi személy, illetvejogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely önállóan vagymásokkal együtt az adatok kezelésének céljátmeghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozódöntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az általa megbízott adatfeldolgozóvalvégrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazotteljárástól függetlenül azadatokon végzett bármely művelet vagy a műveletekösszessége, így különösengyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása,felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságrahozatala, összehangolásavagy összekapcsolása, zárolása, törlése ésmegsemmisítése, valamint az adatoktovábbi felhasználásának megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvételkészítése, valamint a személy azonosításáraalkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése;

adattovábbítás: az adatmeghatározott harmadik személyszámára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: azadat bárki számára történőhozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlennététele oly módon,hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adatazonosító jelzéssel ellátásaannak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adatazonosító jelzéssel ellátásatovábbi kezelésének végleges vagy meghatározottidőre történő korlátozásacéljából;

adatmegsemmisítés: azadatokat tartalmazó adathordozóteljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: azadatkezelési műveletekhezkapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenüla műveletekvégrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint azalkalmazáshelyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az atermészetes vagy jogi személy,illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely azadatkezelővel kötött szerződése alapján –beleértve a jogszabály rendelkezésealapján történő szerződéskötést is – adatokfeldolgozását végzi;

adatfelelős: az aközfeladatot ellátó szerv, amely azelektronikus úton kötelezően közzéteendőközérdekű adatot előállította, illetveamelynek a működése során ez az adatkeletkezett;

adatközlő: az a közfeladatotellátó szerv, amely – haaz adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – azadatfelelős által hozzáeljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egynyilvántartásban kezelt adatokösszessége;

harmadik személy: olyantermészetes vagy jogi személy,illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely nem azonosaz érintettel, az adatkezelővel vagy azadatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Uniótagállama és az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másállam, továbbá az az állam,amelynek állampolgára az Európai Unió éstagállamai, valamint az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban nemrészes állam között létrejöttnemzetközi szerződés alapján az Európai GazdaságiTérségről szólómegállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállástélvez;

harmadik ország: mindenolyan állam, amely nemEGT-állam.

 

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkorkezelhető, ha

ahhoz az érintetthozzájárul, vagy

azt törvény vagy – törvényfelhatalmazása alapján, azabban meghatározott körben – helyi önkormányzatrendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen éskorlátozottan cselekvőképes kiskorúszemély nyilatkozatához a törvényes képviselőjénekhozzájárulása szükséges,kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozata mindennapi életbentömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebbmegfontolást nemigényel.

Személyes adatot kezelnicsak meghatározott célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítéseérdekében lehet. Az adatkezelésnekminden szakaszában meg kell felelnie ecélnak.

Csak olyan személyes adatkezelhető, amely azadatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, acél elérésére alkalmas,csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben ésideig.

Személyes adat csakmegfelelő tájékoztatáson alapulóbeleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet –egyértelműen, közérthetően ésrészletesen – tájékoztatni kell az adataikezelésével kapcsolatos mindentényről, így különösen az adatkezelés céljárólés jogalapjáról, az adatkezelésreés az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,az adatkezelés időtartamáról,illetve arról, hogy kik ismerhetik meg azadatokat. A tájékoztatásnak ki kellterjednie az érintett adatkezelésselkapcsolatos jogaira és jogorvoslatilehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknakmeg kell felelniük azalábbi követelményeknek:

felvételük és kezelésüktisztességes és törvényes;

pontosak, teljesek és haszükséges időszerűek;

tárolásuk módja alkalmasarra, hogy az érintettet csaka tárolás céljához szükséges ideig lehessenazonosítani.

Korlátozás nélkülhasználható, általános és egységesszemélyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkortovábbíthatók, valamint akülönböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, haaz érintett ahhozhozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelésfeltételei mindenegyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve akülönleges adatot is) azországból – az adathordozótól vagy az adatátvitelmódjától függetlenül –harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozórészére akkortovábbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagyazt törvénylehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése,illetőlegfeldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintűvédelme. AzEGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha aMagyarKöztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

A kepesfalap.hu oldalonkezelt személyes adatok, azadatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő megnevezése:Losonci-Kovács Gábor

Az adatkezelés megnevezése:kepesfalap.hu oldalonregisztrált vásárlók és hírlevél előfizetők listája

Az adatkezelés célja: Avásárlók kiszolgálása, postaicsomag eljutattása, a hírlevélrefeliratkozottakkal kapcsolattartás, reklámkampányok megküldése e-mailen keresztül

Az adatkezelés jogalapja: Azérintett önkénteshozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

A tényleges adatkezeléshelye: cím

Az adatkezelésautomatizáltsága: gépi

Az adatok törlésihatárideje: A felhasználó önkéntestörlési kérelme,  avagy a hírlevélról való leiratkozásikérelme, melyetminden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.

Az érintettek köre: akepesfalap.hu regisztráltfelhasználója, hírlevél feliratkozók.

 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Cégnév: Losonci-Kovács Gábor ev. kisadozó

Székhely címe: 2315 Szigethalom, Csáki utca 7.

Nyilvántartási szám: 50533581

Nyilvántartást vezető cégbíróság: kekkh – 1094Budapest, Balázs Béla u. 35.

Statisztikai számjel: 67638798-4778-231-13

Adószám: 67638798-1-33

Bankszámlaszám : OTP 11773425 00999247

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 2315 Szigethalom, Csáki utca 7.

Telefon:  +36 30 536 5835 (normáldíjszabású)

E-mail: info@kepesfalap.hu

Nyitva tartása: 8:00 - 17:00

 

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún.cookie-kat (magyarul sütiket)használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket aböngésződ a gépedre tölt le,hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában acookie-k a felhasználók általmegjelölt preferenciák és információkeltárolására szolgálnak, mint pl. a kosáregy webáruházban, és név nélkülszolgáltatnak adatokat harmadik fél részére,mint pl. Google Analytics. Acookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennekellenére ha úgy döntesz,kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlaponvagy más honlapokon.Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belülállítod be, aminek amódját a böngésződ Súgó részében találod. Továbbiinformációt angolul az the About Cookies website honlapontalálsz.

 

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatástkérhet személyes adataikezeléséről, valamint kérheti személyes adatainakhelyesbítését, illetve – ajogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –törlését az adatfelvételénéljelzett módon, illetve az adatkezelőügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére azadatkezelő tájékoztatást ad azáltala kezelt adatairól, az adatkezeléscéljáról, jogalapjáról, időtartamáról,az adatfeldolgozó nevéről, címéről(székhelyéről) és az adatkezelésselösszefüggő tevékenységéről, továbbá arról,hogy kik és milyen célból kapják vagykapták meg az adatokat. Az adatkezelő akérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30napon belül írásban, közérthetőformában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatásingyenes, ha a tájékoztatástkérő a folyó évben azonos területre vonatkozótájékoztatási kérelmet azadatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben azadatkezelő költségtérítéstállapíthat meg.

Az adatkezelő a személyesadatot törli, ha kezelésejogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés céljamegszűnt, vagy az adatoktárolásának törvényben meghatározott határidejelejárt, azt a bíróság vagy azadatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő ahelyesbítésről és a törlésről azérintettet, továbbá mindazokat értesíti,akiknek korábban az adatot adatkezeléscéljára továbbították. Az értesítéstmellőzi, ha ez az adatkezelés céljára valótekintettel az érintett jogosérdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhatszemélyes adatának kezeléseellen, ha

a személyes adatok kezelése(továbbítása) kizárólag azadatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogosérdekének érvényesítéséhezszükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvényrendelte el;

a személyes adatfelhasználása vagy továbbításaközvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagytudományos kutatás céljáratörténik;

a tiltakozás jogánakgyakorlását egyébként törvénylehetővé teszi.

Az adatkezelő – azadatkezelés egyidejűfelfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásátólszámított legrövidebbidőn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, ésannak eredményéről akérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozásindokolt, az adatkezelőaz adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt ésadattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint atiltakozásról, illetőleg azannak alapján tett intézkedésekről értesítimindazokat, akik részére atiltakozással érintett személyes adatot korábbantovábbította, és akik kötelesekintézkedni a tiltakozási jog érvényesítéseérdekében.

Amennyiben az érintett azadatkezelőnek a meghozottdöntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétőlszámított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintettadatát nem törölheti, ha aztaz adatkezelést törvény rendelte el. Az adatazonban nem továbbítható azadatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett atiltakozással, illetőleg abíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainakmegsértése esetén az adatkezelőellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügybensoron kívül jár el.
További információk az Általános szerződési feltételek oldalon találhatóak.Jogorvoslati lehetőséggel,panasszal a NemzetiAdatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi ésInformációs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 

Szerelem képesFalap - Tulipán

Szerelem képesFalap - Tulipán

Tulipános  képesFalap szerelmeseknek. Küldd ezt a különleges képesFalapot s...

1,290 Ft.

Állatos képesFalap - Elefánt

Állatos képesFalap - Elefánt

Elefántos képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerősödnek. Biztosan...

1,290 Ft.

Állatos képesFalap - Kutya

Állatos képesFalap - Kutya

Aranyos kutyás képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerősödnek. Biz...

1,290 Ft.

Karácsonyi képesFalap - Hóember

Karácsonyi képesFalap - Hóember

Meghitt  képesFalap karácsonyra. Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerő...

1,290 Ft.

Lovas képesFalap

Lovas képesFalap

KépesFalap lovasoknak. :-)  Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerősödne...

1,290 Ft.

Karácsonyi képesFalap - Mézeskalács

Karácsonyi képesFalap - Mézeskalács

Meghitt  képesFalap karácsonyra. Küldd ezt a különleges képesFalapot ismerő...

1,290 Ft.

Születésnapi képesFalap - Gyertyák

Születésnapi képesFalap - Gyertyák

Egyszerű de ötletes születésnapi képesFalap. Küldd ezt a különleges képesFalapot...

1,290 Ft.

Halloween képesFalap - Tök

Halloween képesFalap - Tök

Egyszerű de ötletes  képesFalap Hallween-re. Küldd ezt a különleges képesFa...

1,290 Ft.

© képesFalap.hu